Informace o zpracování osobních údajů

Úvod

Rádi bychom srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje subjektů údajů a jaké mají subjekty údajů v této souvislosti práva, proto níže přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.

Osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující základní zásady:

 • osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem
 • osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který by byl s těmito účely neslučitelný
 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • zpracováváme pouze přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje
 • osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány
 • osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ABREX s.r.o., se sídlem V Olšinách 1104/55, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 256 65 651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 59402 (dále jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a vůči Správci se mohou subjekty údajů dovolávat většiny svých práv uvedených dále.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním a ochranou osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo v případě uplatňování práv se mohou subjekty údajů na Správce obrátit jedním z následujících způsobů:

 • osobně na adrese ABREX s.r.o., Šternberská 248, 257 26 Divišov, Česká republika
 • dopisem doručeným na korespondenční adresu ABREX s.r.o., Šternberská 248, 257 26 Divišov, Česká republika
 • emailem zaslaným na emailovou adresu Správce GDPR@abrex.cz
 • zprávou doručenou do datové schránky Správce s identifikátorem datové schránky cpniwq2

Jaké osobní údaje a od jakých osob zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a chránili naše oprávněné zájmy, případně pokud máme ke zpracování souhlas subjektu údajů. Z těchto důvodů zpracováváme osobní údaje následujících osob:

 • naši zákazníci nebo potenciální zákazníci fyzické osoby
 • pracovníci a zástupci našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků právnických osob
 • naši dodavatelé fyzické osoby
 • pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob
 • hosté na našich akcích
 • uchazeči o zaměstnání u nás
 • naši zaměstnanci
 • naši jednatelé a zmocněnci
 • osoby zachycené naším kamerovým systémem

Osobní údaje vždy zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel zpracování.

K jakým účelům osobní údaje potřebujeme?

Účely zpracování osobních údajů určujeme zejména vzhledem k charakteru smluvního nebo jiného vztahu se subjektem údajů nebo vzhledem k poskytovaným službám či našim oprávněným zájmům.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
 • splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů
 • udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • existence našeho oprávněného zájmu – o tento právní důvod opíráme zpracování osobních údajů jen v případech, kdy před našimi zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. V případě, že nám zpracování osobních údajů ukládá právní předpis, stanoví i dobu, po kterou tak máme konat. Pokud zpracováváme osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou se subjektem údajů, je nutné osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a samozřejmě jen do okamžiku odvolání souhlasu. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, zpracováváme je pouze po dobu, kdy tento náš oprávněný zájem trvá.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme primárně přímo od subjektu údajů nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Subjekt údajů tak má pod kontrolou, jaké osobní údaje nám poskytne a jaké ne.

Některé osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků nebo z internetu. V určitých případech získáváme osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni subjekt údajů informovat.

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje mají k dispozici naši zaměstnanci, kteří je potřebují ke své práci. K předání osobních údajů mimo naši společnost dochází jen v nutných, zejména následujících, případech:

 • předání osobních údajů nám ukládá právní předpis (jedná se hlavně o předání osobních údajů státním orgánům nebo úřadům)
 • předání osobních údajů je nutné pro splnění naší povinnosti stanovené smlouvu uzavřenou se subjektem údajů
 • osobní údaje předáváme našemu zpracovateli – k tomuto předání dochází v situacích, kdy určitou činnost, při které dochází ke zpracování osobních údajů, nejsme schopni vykonávat sami (nebo je to pro nás nevýhodné) a jejím výkonem jsme tak pověřili jinou osobu; tato osoba je z pohledu Nařízení GDPR naším zpracovatelem; ověřili jsme si o ní, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby jí prováděné zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů; s tímto zpracovatelem je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů, která stanoví předmět a dobu trvání zpracování, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorii subjektů údajů, naše povinnosti a práva; tento zpracovatel má také některé povinnosti stanovené přímo Nařízením GDPR; odpovědnost za zpracování osobních údajů máme ale vždy my (ne zpracovatel)

Jaká mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv. Některá práva mají subjekty údajů nezávisle na právním důvodu zpracování (právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování) a některá práva mají subjekty údajů jen při zpracování na základě určitého právního důvodu:

 • právo na přenositelnost údajů – právním důvodem musí být souhlas subjektu údajů nebo splnění smlouvy
 • právo vznést námitku – právním důvodem musí být oprávněný zájem Správce
 • právo odvolat souhlas – právním důvodem musí být udělený souhlas

Subjekty údajů mají samozřejmě také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Bližší informace k uplatňování práv subjekty údajů jsou zde.

Kde subjekty údajů naleznou další informace?

Uchazeči o zaměstnání naleznou další informace o zpracování jejich osobních údajů zde .

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových záznamů jsou zde.

Hosté na našich akcí se mohou dozvědět informace o zpracování jejich osobních údajů zde.

Informace o zpracování osobních údajů odběratelů našeho newsletteru jsou zde.

Naši zákazníci a dodavatelé naleznou další informace o zpracování jejich osobních údajů zde.

Informace o zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků jsou zde.

 

Cookies

Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.
Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byli schopni zkvalitnit a zefektivnit naše služby.

Na našem webu využíváme následující cookies:

a) nezbytné (technické)
Nezbytné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webové stránky nemohou správně fungovat bez těchto cookies.

b) bezpečnostní
Bezpečnostní cookies jsou cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.

c) analytické
Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Informace sbírají a sděluji anonymně – to znamená, že tyto informace nejsou spojeny s konkrétním uživatelem.

d) marketingové
Marketingové cookies jsou používány pro vyhodnocení chování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

e) preferenční
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které měří, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

S nezbytnými (technickými) a bezpečnostními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli bezpečně a správně poskytnout.

Analytické, marketingové a preferenční cookies můžeme zpracovat na základě vašeho souhlasu. Toto zpracování nám znemožníte tím, že nám souhlas nedáte, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty a prohlížením v anonymním režimu.

Kdo pro nás cookies zpracovává: 

 • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick  – společnost Google Ireland Ltd., se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
 • poskytovatel služby Facebook – společnost Facebook Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Všechny tyto společnosti zpracovávají cookies v souladu se svými podmínkami.

Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. Tyto cookies a příslušné třetí strany uvádíme v tabulce níže:

Název Expirace Kdo má přístup
k informacím
Popis
YSC Session Třetí Strana (YouTube/Google) Soubor cookie YSC nastavuje YouTube a používá se ke sledování zhlédnutí vložených videí na stránkách YouTube.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 měsíců a 27 dní Třetí Strana (YouTube/Google) Soubor cookie nastavený službou YouTube k měření šířky pásma, který určuje, zda uživatel získá nové nebo staré rozhraní přehrávače.
yt-remote-device-id Nikdy Třetí Strana (YouTube/Google) YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
yt-remote-connected-devices Nikdy Třetí Strana (YouTube/Google) YouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
CONSENT 2 roky Třetí Strana (YouTube/Google) YouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí YouTube a registruje anonymní statistické údaje.

Jak si zkontrolujete nastavení cookies?

Soubory cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle uvážení – podrobnosti si prohlédněte na stránce allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu ručně upravovat některá nastavení a některé služby a funkcionality nebudou fungovat.

Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných cookies naleznete níže. Návody na vymazání nebo blokování cookies v nejčastěji používaných prohlížečích:

Internet Explorer
Safari
Opera
Mozilla Firefox
Google Chrome

Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, informujte se prostřednictvím funkce „Pomoc“ ve vašem internetovém prohlížeči nebo u jeho výrobce o pokynech ohledně zamezování a mazání cookies.